LONDON- city of dreams (सपनाको शहर)

Authors Website

मेरो दैनिक यात्राको क्रममा खिचिएको केही दृश्यहरु

𝚂𝚝𝚘𝚛𝚢𝚝𝚎𝚕𝚕𝚒𝚗𝚐 𝚒𝚜 𝚝𝚑𝚎 𝚖𝚘𝚜𝚝 𝚙𝚘𝚠𝚎𝚛𝚏𝚞𝚕 𝚠𝚊𝚢 𝚝𝚘 𝚙𝚞𝚝 𝚒𝚍𝚎𝚊𝚜 𝚒𝚗𝚝𝚘 𝚝𝚑𝚎 𝚠𝚘𝚛𝚕𝚍.”
𝙰𝚜 𝚠𝚎 𝚊𝚕𝚕 𝚔𝚗𝚘𝚠 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝚠𝚑𝚘𝚕𝚎 𝚠𝚘𝚛𝚕𝚍 𝚒𝚜 𝚐𝚘𝚒𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚛𝚘𝚞𝚐𝚑 𝚝𝚑𝚒𝚜 𝚑𝚊𝚛𝚍 𝚝𝚒𝚖𝚎
𝙿𝚊𝚗𝚍𝚎𝚖𝚒𝚌(𝙲𝙾𝚅𝙸𝙳-𝟷𝟿) & 𝙻𝙾𝙽𝙳𝙾𝙽 𝚠𝚑𝚒𝚌𝚑 𝙸 𝚖𝚊𝚢 𝚌𝚘𝚗𝚜𝚒𝚍𝚎𝚛 𝚊𝚜 city of dreams 'सपनाको सहर’ 𝚌𝚘𝚞𝚕𝚍𝚗’𝚝 𝚋𝚎 𝚊𝚙𝚊𝚛𝚝 𝚏𝚛𝚘𝚖 𝚝𝚑𝚒𝚜. 𝟺𝟼 𝚝𝚑𝚘𝚞𝚜𝚊𝚗𝚍 𝚙𝚎𝚘𝚙𝚕𝚎 𝚑𝚊𝚟𝚎 𝚕𝚘𝚜𝚝 𝚝𝚑𝚎𝚒𝚛 𝚕𝚒𝚟𝚎𝚜 𝚝𝚒𝚕𝚕 𝚗𝚘𝚠 𝚒𝚗 𝚄𝙺 𝚊𝚗𝚍 𝚜𝚝𝚒𝚕𝚕 𝚝𝚑𝚎𝚛𝚎 𝚊𝚛𝚎 𝚝𝚑𝚘𝚞𝚜𝚊𝚗𝚍𝚜 𝚘𝚏 𝚊𝚌𝚝𝚒𝚟𝚎 𝙲𝚊𝚜𝚎𝚜.
𝙴𝚟𝚎𝚗 𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚒𝚜 𝚌𝚛𝚒𝚝𝚒𝚌𝚊𝚕 𝚝𝚒𝚖𝚎 𝙸 𝚑𝚊𝚟𝚎 𝚋𝚎𝚎𝚗 𝚝𝚛𝚊𝚟𝚎𝚕𝚒𝚗𝚐 𝚍𝚊𝚒𝚕𝚢 𝚋𝚊𝚜𝚒𝚜 𝚜𝚒𝚗𝚌𝚎 𝚝𝚑𝚒𝚜 𝚙𝚊𝚗𝚍𝚎𝚖𝚒𝚌 𝚜𝚝𝚊𝚛𝚝𝚎𝚍.
𝚂𝚘 𝚑𝚎𝚛𝚎 𝚊𝚛𝚎 𝚝𝚑𝚎 𝚐𝚕𝚊𝚗𝚌𝚎𝚜 𝙸 𝚑𝚊𝚟𝚎 𝚌𝚊𝚙𝚝𝚞𝚛𝚎𝚍 𝚝𝚑𝚛𝚘𝚞𝚐𝚑 𝚖𝚢 𝚙𝚑𝚘𝚗𝚎 𝙸 𝚑𝚊𝚟𝚎 𝚝𝚛𝚒𝚎𝚍 𝚝𝚘 𝚗𝚊𝚛𝚛𝚊𝚝𝚎 𝚖𝚢 𝚍𝚊𝚒𝚕𝚢 𝚛𝚘𝚞𝚝𝚒𝚗𝚎 𝚝𝚑𝚛𝚘𝚞𝚐𝚑 𝚝𝚑𝚒𝚜 𝚜𝚑𝚘𝚛𝚝 𝚟𝚒𝚍𝚎𝚘 . 𝙸 𝚑𝚘𝚙𝚎 𝚢𝚘𝚞 𝚐𝚞𝚢𝚜 𝚠𝚘𝚞𝚕𝚍 𝚏𝚒𝚗𝚍 𝚜𝚘𝚖𝚎 𝚜𝚝𝚘𝚛𝚢 𝚋𝚎𝚑𝚒𝚗𝚍 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚒𝚜. MUKARUNG video.

Share this?